Alel

Alternativni oblik gena na mjestu (lokusu) homolognog para kromosoma

Autosomi

Svi kromosomi jedinke osim spolnih

Amplifikacija (Umnažanje gena)

Povećanje broja kopija nekog gena zbog umnažanja ciljnog odsječka DNK

Banka gena

Mjesta pohrane različitih vrsta genetskog materijala (npr. tkiva, dlake, zametak, DNK, …)

Centimorgan (cM)

Jedinica kromosomske karte koja predstavlja 1% rekombinantnih potomaka

Diploidan organizam

Stanica ili organizam koji sadrži dvije kopije svakog kromosoma 

Deoksiribonukleinska kiselina (DNK)

Genska tvar stanice, molekula koja kodira genetske informacije

DNK marker

DNK sekvenca koja se koristi za genotipizaciju pojedinačnog organizma

DNK polimeraza

Enzim koji katalizira sintezu DNK 

Dominantan alel

Alel koji određuje fenotip organizma u heterozigotnom genotipu

Efektivna veličina populacije

Izračunava se iz broja reproduktivnih (uzgojnih) jedinki u populaciji, a govori o statusu ugroženosti pasmine

Egzon

Dio gena koji sadržava kodirajući slijed nukleotida

Ex situ

Način očuvanja jedinke (populacije, pasmine) ili biološkog materijala (tkivo, spolne stanice, dlaka,…) izvan izvornog područja nastanka. Može biti u obliku in-vivo ex situ (npr. zoološki vrtovi, parkovi prirode, istraživački centri) i in vitro ex situ (banke gena). 

F1 generacija

Prva generacija muških ili ženskih potomaka (tzv. filijalna generacija)

Fenotip

Vanjski izgled ili svako mjerljivo ili uočljivo svojstvo jedinke (npr. količina mlijeka i sastav mlijeka, dubina vimena)

Filogeneza

Znanost koja proučava evolucijsku povijest vrsta i njihove odnose

Fitnes

Relativni reproduktivni uspjeh genotipa koji se mjeri preživljavanjem fekunditetom ili drugim parametrima

Frame shift mutacija

Mutacija kod koje zbog delecije ili adicije nukleotida dolazi do pomaka u okviru čitanja

Frekvencija alela

Učestalost pojave pojedinih alela u nekoj populaciji 

Gamete

Spolne haploidne stanice koje nastaju mejozom (kod sisavaca jajna stanica i spermij)

Gen

Nukleotidni slijed koji nosi informaciju za polipeptidni produkt ili molekulu RNK

Gen lokus

Mjesto na DNK gdje se nalazi gen ili alel za neko svojstvo

Genetski marker

Odsječak DNK ili gen na poznatoj lokaciji na kromosomu koji se može koristiti za različite vrste identifikacije 

Genska zaliha (gene pool)

Svi geni (aleli) u gametama spolno zrelih jedinki neke populacije

Genetički kod

Triplet nukleotida u molekuli DNK koji određuje jednu aminokiselinu

Genetski polimorfizam

Razlike između DNK sekvenci (pojava više od jednog alela na jednom gen lokusu u populaciji)

Genom

Skup gena jednog organizma, odnosno sav genetski materijal sadržan u kromosomima određenog organizma

Genotip

Genetski sastav nekog organizma

Genetska raznolikost

Sveukupnost gena živih organizama te njihova raznolikost na nivou jedinke, pasmine, populacije, vrste 

Genski defekti

Poremećaji ili abnormalnosti nastale zbog mutacija u genomu

Genetski otklon (genetic drift)

Slučajne promjene koje tijekom određenog vremenskog razdoblja dovode do promjena učestalosti alela (genotipova) neke populacije (pasmine) 

Haploidan organizam

Stanica ili organizam koji sadrži samo jednu kopiju svakog kromosoma

Haplotip

Određena kombinacija alela na istom kromosomu koji se zajedno nasljeđuju

Heterozigot

Organizam s različitim alelima na određenom genskom lokusu homolognog kromosoma

Homologni kromosomi

Parovi kromosoma (jedan od svakog roditelja) s genima za ista svojstva na istim gen lokusima koji mogu sadržavati različite alelne oblike (dominantne ili recesivne alele)

Homozigot

Organizam s istim alelima na određenom genskom lokusu homolognog kromosoma

In situ

Način očuvanja jedinke (populacije, pasmine) u izvornom području nastanka

Intron

Nekodirajući slijed nukleotida koji se nalazi između egzona unutar genoma

Kariotip

Kromosomski komplement stanice ili jedinke; kromosomi složeni u homologne parove i poredani prema veličini od najvećeg do najmanjeg para

Karta vezanih gena (linkage map)

Karta koja se izrađuje na temelju učestalosti rekombinacija i daje redoslijed gena (markera) duž kromosoma, ali ne daje točnu poziciju gena

Klon

Stanice ili organizmi nastali mitozom ili nespolnim razmnožavanjem iz jednog pretka koji su genetički identični

Kromosom

Kompleksni lanac, nosač gena koji se sastoji se od molekula DNK koji sadrži genetske informacije

Kriokonzervacija

Čuvanje genetskog materijala (tkivo, jajna stanica, spermij, embrij) dubokim smrzavanjem, najčešće u tekućem dušiku na -196 °C

Krosingover

Izmjena dijelova nesestrinskih kromatida homolognih kromosoma

Kvalitativna svojstvo

Svojstva čija se ekspresija fenotipa odvija pod genetskom kontrolom jednog ili više gena s malim ili bez utjecaja okoliša

Kvantitativna svojstva

Svojstva koja ovise o kumulativnom djelovanju više gena te okolišnih čimbenika

Lančana rekacija polimerazom (Polymerase Chain Reacion - PCR)

In vitro metoda umnožavnja sekvence DNK od interesa u veliki broj identičnih kopija pomoću enzima DNK polimeraze 

Letalne mutacije

Vrsta mutacija kad zamjena aminokiseline u kodirajućoj regiji dovodi do zamjene strukture i funkcije proteina te ima letalan učinak 

Letalni aleli

Aleli koji u homozigotnom obliku izazivaju smrt jedinke

Mapiranje gena

Određivanje relativne pozicije gena na DNK molekuli i stupnja njihove povezanosti 

Matična stanica

Stanica koja se trajno dijeli na stanice koje mogu diferencirati ili ostati matične stanice

Mejoza

Dioba kojom nastaju haploidne spolne stanice (gamete)

mRNK, glasnička RNK (messenger RNA)

Sadrži komplementarne kopije gena koje se prevode u protein

Mikrosatelitna DNK

Ponavljanja kratkih sekvenci DNK raspršenih po cijelom genomu koja se mogu koristiti kao genetski marker

Mitoza

Dioba jezgre kojom nastaju dvije stanice kćerke identične stanici majci

Molekularna genetika

Grana genetike koja se bavi strukturom, nasljeđivanjem i funkcijom DNK

Mutacija

Proces promjene unutar gena (genske ili točkaste) ili kromosoma (kromosomske); slučajna i trajna promjena u genima koja može dovesti do stvaranja novih alela

Nukleotid

Podjedinica DNK ili RNK koja se sastoji od dušičnih baza, fosfatne molekule i molekule šećera

Oogeneza

Proces nastanka jajne stanice koji uključuje mejozu

Oogonije

Matične stanice iz kojih nastaju oocite koje ulaze u mejozu

Pedigre (rodoslovlje)

Postojeće informacije o precima neke jedinke (tzv. obiteljsko stablo)

Poligensko ili kvantitativno nasljeđivanje

Nasljeđivanje svojstava koji kontrolira veliki broj gena; fenotip nekog organizma je produkt interakcije svih gena i okoliša

Poligenetsko svojstvo

Svojstvo koje je pod kontrolom velikog broja gena

Populacijska genetika

Nauka koja se bavi proučavanjem genskih varijacija između skupina jedinki; grana genetike koja na temelju analize učestalosti (frekvencije) gena proučava promjene u populaciji

Potpuna dominacija

Oblik interakcije alela istoga gena; , alel izražen u fenotipu homozigota (dominantnog) i heterozigota

Prirodna selekcija

Ciljani i postepeni proces kojim pojedine genetske varijacije i mutacije vidljive na fenotipu postaju manje ili više zastupljene u nekoj populaciji (pasmini)

Privatni alel

Varijanta alela nekog gena prisutna samo u jednoj populaciji (pasmini)

Protok gena (gene flow)

Izmjena genetskog materijala između populacija koja rezultira povećanjem genetske raznolikosti populacije

Pseudogen

Nefunkcinalna kopija gena u genomu

Recesivan

Alel koji nije eksprimiran u heterozigotnom genotipu (alel čiju ekspresiju prekriva dominantan alel)

Rekombinacija

Izmjena genetskog materijala

Rekombinantna DNK tehnologija (genetičko inženjerstvo)

Tehnike kloniranja gena; predstavlja niz molekularno-genetičkih metoda uz pomoć kojih je moguće mijenjati nasljednu tvar stanice

rRNK (ribosomska RNK)

Ribonukleinski  dio podjedinice ribosoma

RNK polimeraza

Enzim zadužen za transkripciju koji na kalupu DNK sintetizira komplementarnu RNK

SNPs

Promjena samo jedne nukleotidne baze u molekuli DNK; najčešći oblik DNK varijacije, koji se koristi kao genski marker

Spolni kromosomi

Kromosomi sa spolno-determinirajućim genima; svaki spol ima jedan par homomorfnih (ženski) ili heteromorfnih (muški) spolnih kromosoma

Spermiji

Muške spolne stanice

Transkripcija

Prepisivanje; sinteza mRNK na kalupu DNK

Transpozon

Slijed DNK koji može promijeniti svoj položaj u genomu

tRNK (transportna RNK)

Male RNK molekule koje prenose aminokiseline do ribosoma tijekom sinteze proteina 

Vezani geni

Geni koji se nalaze se na istom kromosomu čija se međusobna udaljenost označava u postocima (%) ili centi Morganima (cM)